Yarışma Şartnamesi

Yarışma Şartnamesi, Bilgi-Belge ve Eklerin tümüne buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
1. Yarışma Şartnamesi
1. Yarışma Şartnamesi
2. Yarışma Katılım Tutanağı
2. Yarışma Katılım Tutanağı
3. Şartname Ekleri
3.1. İzmir S-Hub Arama Çalıştayı Raporu
3.2. Sürdürülebilir Yapı Kriterleri Kılavuzu
3.3. İzmir Büyükşehir Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı
3.4. İzmir Sürdürülebilir Enerji İklim Eylem Planı (SEİEP)
3.5. İzmir Yeşil Şehir Eylem Planı (YŞEP)
3.6. İzmir'in Doğa İle Uyumlu Yaşam Stratejisi (2021-2030)
3.7. İzmir Ulaşım Ana Planı ve Ulaşım Raporları (UPİ)
3.8. İzmir Gürültü Eylem Planı
3.9. İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim Dostu Peyzaj Kılavuzu
3.10. Yeşil Altyapı Stratejisi
3.11. İzmir Sünger Kent Uygulamaları Yönetmeliği
3.12. İzmir Körfezinde Deniz Taşkın Afetlerinin İncelenmesi ve Olası Taşkınları Önlemeye Yönelik Öneriler
3.13.İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği
3.14. İzmir Büyükşehir Belediyesi Otopark Yönetmeliği Uygulama Esasları
4. Yarışma Yeri Bilgileri
4.1. Yarışma Alanı ve Çevresi Tarihi
4.2. Mavna Bilgileri
4.3. Yarışma Alanı ve Etkileşim Alanı Paftası
4.4. Yarışma Alanı ve Çevre İlişkileri Paftaları
5. İmar Bilgileri
5.1. 1/25000 ÇDP ve Lejantı
5.2. 1/5000 Nazım İmar Planı ve Plan Notları
5.3. 1/1000 Uygulama İmar Planı ve Plan Notları
5.4. Bayraklı 25. Grup Doğal Sit Alanlarını Koruma Statüleri Paftası
5.5. İmar Durumu
6. Mülkiyet Bilgileri Paftası
6. Mülkiyet Bilgileri Paftası
7. Harita Bilgileri
7.1. Halihazır Harita ve Sınırlar
7.2. Aplikasyon Krokisi
7.3. Dere Kret Kotu
7.4. Körfez Batimetri Haritaları
8. Komşu Parsele Ait Proje Bilgileri
8. Komşu Parsele Ait Proje Bilgileri
9. Görseller
9.1. Uydu Fotoğrafları
9.2. Drone Fotoğrafları ve Videolar
10. Altyapı Bilgileri
10.1. Mevcut Altyapılar
11. Jeolojik Veriler
11.1. İzmir Depremsellik Raporu
11.2. Ön Zemin Bilgisi Raporu
11.3. Komşu Parsel Zemin Etüdü Raporu
11.4. Toprak Analizi
12. Meteorolojik Veriler
12.1. İzmir İklimi Genel Anlatı Metni (ek.3.4. SEİEP s40. da yer almaktadır)
12.2. Açık Kaynaklı İklim Data Dosyası
12.3. Bayraklı Alanı Hava Kalitesi Verisi
12.4. Deniz Seviyesinde Yükselme Verisi (ek.3.4. SEİEP s55. da yer almaktadır)
13. Gürültü Haritaları
13. Gürültü Haritaları