İZMİR SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK MERKEZİ

PROJELER

Duyurular

Yarışma Sonuçları

“İzmir Sürdürülebilirlik Merkezi (S-Hub) Mimari Proje Yarışması” sonuçlanmıştır. Yarışma projeleri, raporları ve tutanaklarına aşağıdaki linklere tıklayarak erişebilirsiniz.

Yarışma Sonucu ve Ekip Listelesi

Katılımcı Ekip Listeleri

Proje Sıra Numarası ve Rumuz Listesi

1. Kademe Ödül Grubu Sonuç Bildirimleri Yapıldı

2. Kademeye geçmeye hak kazanan tüm ekiplerle iletişime geçilmiştir.

Soru ve Cevaplar yayınlanmıştır.

Soru ve Cevaplar için tıklayınız.

Soruların Yanıtlarının İlanı

Soru sorma süresi sona ermiştir. Soruların yanıtları 26 Mayıs 2023 Cuma günü 10:00'da yarışma internet sayfasında yayınlanacaktır.

Soru Sorma İçin Son Tarih

Yarışmacılar sorularını yarışma takviminde 21 Mayıs 2023 Pazar gününe kadar yarışma e-posta adresine göndereceklerdir.

Yarışma İlanı

"İzmir Sürdürülebilirlik Merkezi (S-Hub) Mimari Proje Yarışması", 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 23. ve 53. maddelerine istinaden Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği doğrultusunda ulusal, iki kademeli, serbest, mimari proje yarışması olarak, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nce 8 Mayıs 2022 tarihinde ilan edilmiştir.

Başkan'dan

Yakın zaman öncesine kadar şehri ve doğayı birbirinin zıttı mekânlar olarak görüyorduk. Şehir, hızlı, kabuğuna çekilmiş, kendi kültürünü yaratmış meskûn bir alandı. Doğa ise, uzaktaydı. Yabandı. Birçoğumuz için sadece belgesellerde yaşıyordu.
Yaşadığımız üç büyük felaket; pandemi, iklim krizi ve deprem, insanın kendisiyle ve doğasıyla yüzleşmesini sağladı. Gördük ki, şehirleri ve doğayı birbirinin içine geçmiş mekânlar olarak görmek ve planlamak zorundayız.
Eylül 2019’da sel, orman yangınları, pandemi gibi felaketleri henüz yaşamamışken, iklim krizinin olası etkilerini öngörerek sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin tamamını benimsedik ve İzmir Büyükşehir Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı’na dahil ettik. “İzmir’in doğayla uyumlu yaşamın örnek şehirlerinden biri olması” bu plandaki yedi stratejik amacımızdan biri.
2019’da Türkiye’de 31 kentin üyesi olduğu ve sekretaryasını yürüttüğümüz ‘Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağı’nı kurduk. İzmir’in bütüncül bir bakışla sürdürülebilir kalkınma temelli yönetilebilmesi amacıyla belediyeler, özel sektör, üniversiteler, STK’lar, bölgesel-ulusal ve uluslararası kurumların katılımıyla bir kent ittifakı oluşturduk. UNDP, AB, Avrupa Konseyi, UCLG ve ICLEI gibi uluslararası kuruluşlar ile çözüm ortaklıkları geliştirdik.
İzmir’in benzersiz doğasını yaşatmak için üç stratejik doküman hazırladık. İzmir İklim Eylem Planı ile Büyükşehir Belediyemizin tarafı olduğu Başkanlar Sözleşmesi kapsamında 2030 yılına kadar sera gazını şehrimizde yüzde 40 azaltmayı hedefliyoruz.
Doğayla Uyumlu Yaşam Stratejimiz, İzmir’in bu alandaki tüm eylemlerini bütünleştiren bir ufuk tarif ediyor. İzmir’in Doğayla Uyumlu Yaşam Stratejisi’nin dört ilkesi bulunuyor. Bunların ilki; doğanın şehre nüfuz edebilmesi, İkinci ilkemiz ise, insanların doğaya nüfuzunu yönetmek. Yani şehrimizde yaşayan insanların kırsal alanlara doğal dengeyi bozmayacak, zarar vermeyecek şekilde erişimini sağlamak. Üçüncü başlığımız, İzmir’de döngüsel ekonomiyle ilgili çalışmalarımız. Son ilkemiz, İzmir’deki kırsal alan ile metropol alanı arasındaki kültürel bağlantıları güçlendirmek.
İzmir’in Doğayla Uyumlu Yaşam Stratejisi, bu ilkeleri geniş kapsamda ele alan 25 yenilikçi proje örneği sunuyor. Bu projelerden biri de bizi bir araya getiren İzmir Sürdürülebilirlik Merkezi.
İzmir’in doğayla uyumlu yaşam stratejisini hazırlarken Türkiye ve dünyada konu hakkında birikmiş tüm teori ve deneyimleri bir araya getirdik. İzmir Sürdürülebilirlik Merkezi, bu bilgilerin ve İzmir’deki özgün fikirsel üretimlerin harmanlandığı bir mekân işlevi görecek.
Gururla ifade etmeliyim ki, bu merkez; kentsel çevre ve sürdürülebilirlik stratejilerinin entegrasyonuna odaklanmış kurumsal bir yapı içerisinde, ortaklıklar kurulması yoluyla paydaşların karar alma, araştırma ve uygulama süreçlerine aktif katılımının sağlandığı, şehrin kaydettiği gelişmeyi izleyen, ölçen, değerlendiren bir sistem ile sürdürülebilirlik göstergelerinin geliştirildiği, kentimiz için sürdürülebilir karar alma mekanizmalarını ve politikaları destekleyecek araştırma ve veri-tabanının oluşturulduğu, kentli katılımını gözeten, İzmir’in öncü kent misyonunu uluslararası düzeyde temsil edecek.
İzmir Sürdürülebilirlik Merkezi’nin mimari tasarımı, İklim Eylem Planımızın öngördüğü düşük karbonlu yapılara geçiş sürecinde, sıfır karbon yapı hedefi ile önemli bir kilometre taşı olacak. Burada kamu, akademi, sivil toplum ve özel sektörün bir arada çalışabildiği araştırma, uygulama ve öğrenme programları yürüteceğiz.
Bu öngörülerle ortaya koyduğumuz “İzmir Sürdürülebilirlik Merkezi (S-Hub) Mimari Proje Yarışması”nda; özveri ile bizlerle fikirlerini paylaşan değerli jüri üyelerimize, görüşleriyle kentimize ve ülkemize yaraşır yenilikçi bir yaşam alanı yaratacak olan dostlarımıza ve tüm çalışma arkadaşlarıma şimdiden şükranlarımı sunuyorum.

Sevgi ve saygılarımla,
Mustafa Tunç SOYER
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı

Jüri'den

Bugün hasar görmüş ve kırılgan bir dünyada yaşıyoruz. İklim krizi etkilerine, göçler, salgınlara, afetlere ve yerkürenin her yerinde farklı şiddet, hız ve şekilde gerçekleşen çevresel yıkımlara, değişimlere her geçen gün daha çok şahit oluyoruz. Bütün bunlar şehircilik ve mimarlık gibi yapı/mekân kurucu pratiklerin, farklı disiplinlerle birlikte davranarak yeni yaklaşımlar, yöntemler ve araçlar geliştirmesini acilen gerekli kılıyor. Bu aciliyetle ürettiğimiz, “Dünyaya zarar vermeyi durdurmak bir yana, onu onararak bütün varlıklar için adil bir gelecek tasavvurunu nasıl üretebiliriz?” gibi ‘basit’ bir sorunun cevabı ise şimdilik alabildiğine karmaşık. Bu meseleyi, dünya ölçeğinden Akdeniz’e, Akdeniz’den Ege’ye, Ege’den İzmir’e yaklaşarak bir sürdürülebilirlik merkezine kadar getirmeye çalıştık. Çünkü İzmir, bu durumun farkındalığının yanı sıra, sosyo-ekonomik ve coğrafi potansiyelini, nitelikli katılımlarla, olabildiğince yükselterek öncü bir şehir olmayı hedefliyor. Kendisi de yüksek nitelikte bir sürdürülebilir yapı olması beklenen bu merkezde, yerel ve özgün araştırmalar ile kurulacak işbirliklerinin de verimli sonuçlarıyla kent ve yapı ölçeğinden dünya ölçeğine katkıları olacağını düşünerek, konuya ilişkin farklı disiplinlerden tasarımcıların katılımıyla elde edilecek özgün çözüm önerileri bekliyoruz.
İzmir ölçeğinde ele alındığında ise 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren yaşanan hızlı kentleşme, nüfus artışı ile artan kent-doğa ilişkisinde kopukluk kentin körfezi sıkıca saran yoğun yapılaşmış bölgesinde önemli sorunlara yol açmıştır. Bu kopukluğu gidermek biyocoğrafya ve tarihi coğrafyayı kendine referans alan çok ölçekli ve çok katmanlı bir yaklaşım ile mümkündür.

Sürdürülebilirlik Kavramına Dair: Dünyayı gözeten ve koruyan bir anlayışı basitçe özetleyebilen bir kelime henüz eksik ve böyle bir kavramı şartname gibi öz olması gereken bir belgenin kapsamında açıklayabilmek bir o kadar güç. Bu sebeple kelimenin ve kavramın kusur ve eksiklerini, şartnamenin genelinde, açıklamalar, bağlamsallaştırmalar ve beklenenler kriterleriyle telafi etmeyi uygun bulduk. Sürdürülebilirlik kelimesinin gün geçtikçe dünyanın bu haline sebep olan mevcut çıkar düzeneklerini ve insan türünü sürdürmek anlamına evrildiğini ve asıl ihtiyacın sistemin yeniden ele alınması olduğunu ve bu karmaşık problemle baş etmek için salt teknik ve teknolojik çözümlerin yeterli olmadığını düşündüğümüzü burada ifade etmek isteriz.

Jüri Listesi

Nevzat SAYIN Mimar - Jüri Başkanı

Tunç SOYER İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı

Engin AKTAŞ Prof. Dr. İnşaat Mühendisi

Ebru KANDİLCİ KÖRAN İzmir Büyükşehir Belediyesi Proje Tasarım ve Geliştirme Şube Müdürü - Y. Mimar

Selen ARAS ERGENÇ İzmir Büyükşehir Belediyesi Proje Tasarım ve Geliştirme Şube Müdürlüğü - Mimar

Zeynep BİLGİLİ İzmir Büyükşehir Belediyesi Proje Tasarım ve Geliştirme Şube Müdürlüğü - Ekonomist

Duygu ARAL İzmir Büyükşehir Belediyesi Proje Tasarım ve Geliştirme Şube Müdürlüğü - Y. Mimar

Güven Eken İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı - Dr. Ekolog

Neşe GANİÇ SAĞLAM Dr. Mimar

Bünyamin DERMAN Y. Mimar

Cemalettin DÖNMEZ Prof. Dr. İnşaat Mühendisi

Şükran NURLU İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı - Y. Çevre Mühendisi

Seda ERDEM Dr. Mimar

Can TUNÇOK İzmir Büyükşehir Belediyesi Proje Tasarım ve Geliştirme Şube Müdürlüğü - Mimar

Bülent POLAT İzmir Büyükşehir Belediyesi Proje Tasarım ve Geliştirme Şube Müdürlüğü - Büro Personeli

Vahyettin AKYOL İzmir Büyükşehir Belediyesi Etüd ve Projeler Dairesi Başkanı - Y.Mimar

Zeynep DURMUŞ ARSAN Doç. Dr. Mimar

Aslıhan DEMİRTAŞ Y. Mimar

Gülsu ULUKAVAK HARPUTLUGİL Doç Dr. Mimar

Koray VELİBEYOĞLU Prof. Dr. Şehir Plancısı

Nurdan YILDIRIM Doç. Dr. Makine Mühendisi

Mehmet Bengü ULUENGİN Prof. Dr. Mimar

Özgür GÜLLER Y. Mimar

Murat Doğru Şehir Plancısı - Yeşil Bina Uzmanı

Yarışma Takvimi

Yarışmanın İlanı

08 Mayıs 2023

Soru Sorma İçin Son Tarih

21 Mayıs 2023

Soruların Yanıtlarının İlanı

26 Mayıs 2023

1. Kademe Projelerinin Elden Teslimi

17 Temmuz 2023

1. Kademe Kargo ile Teslim Alımı İçin Son Tarih

19 Temmuz 2023

1. Kademe Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi

29 Temmuz 2023

1. Kademe Sonuçların İlanı

04 Ağustos 2023

Birinci aşamanın jüri tarafından değerlendirilmesi sonucunda, ikinci kademeye kalan yarışmacılara, yazışma adresinde belirtilen adrese, değerlendirme raporları ve jüri tavsiyeleri ile birlikte bildirim yapılacaktır.

2. Kademe Proje elden teslimi

16 Ekim 2023

2. Kademe Kargo ile teslim alımı için son tarih

18 Ekim 2023

2. Kademe Jüri değerlendirmesi başlangıç tarihi

21 Ekim 2023

Yarışma Sonuçlarının İlanı

26 Ekim 2023

Kolokyum ve Ödül Töreni

Yarışma sonuçlarının ilanıyla birlikte duyurulacaktır.

Ödüller

1. Ödül

700.000 TL

2. Ödül

600.000 TL

3. Ödül

400.000 TL

1. Mansiyon

100.000 TL

2. Mansiyon

100.000 TL

3. Mansiyon

100.000 TL

4. Mansiyon

100.000 TL

5. Mansiyon

100.000 TL